tr

Characterix Kişilik Envanteri

Characterix Kişilik Envanteri

Kişilik ve Kariyer Planlaması Üzerine En Kapsamlı Çalışmalardan Biri:
CharacterIX Kişilik Envanteri

Kişilik, insanın çevreye kendine özgü bir biçimde uyum sağlamasını belirleyen karakterinin, duygusal, bilişsel ve fiziksel yapısının nispeten kararlı ve durağan bir biçimde örgütlenmesi olarak açıklanır. Bu yönüyle kişilik insanların kendilerini ve dünyayı anlayış biçimlerini belirlemede bir mercek görevi görmektedir. Ülkemizde ve dünyada bu merceği tanımlayabilmek amacıyla birçok bilimsel çalışma yapılmış olmakla birlikte yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma belki de bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri olmuştur.
Dokuz mizaç tipinin özelliğinin belirlendiği Enneagram metodolojisi temelinde geliştirilen bir kişilik ölçme aracı kullanılarak 20 binden fazla bireyden veri toplanmış ve “CharacterIX” adı verilen bir kişilik envanteri geliştirilmiştir. Araştırma örnekleminin büyüklüğü ve veri toplanan bireylerin özelliklerinin oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı düşünüldüğünde bu çalışmanın kişilik özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili en büyük çaplı araştırmalardan biri olduğu açıkça görülmektedir.