tr

Akademik Başarı ve Öğrenci Koçluğu

Akademik Başarı ve Öğrenci Koçluğu

Öğrencinin akademik başarısı üzerine yapılan araştırmalara göre[1] akademik başarı öğrenme hızı; zeka, benlik saygısı, kişilik, özyeterlik, motivasyon ve verimli ders çalışma durumu gibi duyuşsal etmenlere bağlıdır. Ayrıca anne-baba tutumu, ailenin sosyo-ekonomik durumu, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yeterliliği ve tutumu gibi çevresel etmenlerle ilişkilidir.

Yapılan meta analiz çalışmasına göre öğrencinin akademik başarısı öğrenciden, okuldan ve aileden etkilendiği görülmüştür. Öğrenciden kaynaklı akademik başarıyı etkileyen etmenler sırasıyla özdeğerlilik algısı, öğrenci motivasyonu, derse karşı tutum, benlik algısı ve ders çalışma alışkanlığıdır.

Akademik başarıda aile ile ilgili faktörler ise ailenin tutum ve davranışları, sosyo-ekonomik düzey, anne-babanın eğitim düzeyi ve ailenin eğitime katılımıdır.

Öğrenci Koçluğu çalışmalarının en önemli unsuru öğrencinin kendisini tanıması, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfetmesi ve duygularının farkına varmasıdır. Kendi durumunu gören öğrencinin öz benliği gelişmeye başlar. Geçmişte gerçekleştirdiği başarılar kendisine özgüven kazandırır. Koçuyla hedefine doğru yolculuk yapan öğrenci motivasyon kaynaklarını bulur.

Koçluk çalışmalarıyla negatif inançlarını gören, bunlarla yüzleşen ve farkındalığı oluşan öğrenci attığı eylem adımlarıyla “başarı” ve “ders kavramı” na karşı yeni tutum geliştirir. Öğrencinin harekete geçerek oluşturmuş olduğu olumlu tutum ve inançlar, öğrenciyi hedefi doğrultusunda başarı merdiveninde üst basamaklara taşır.

Öğrenciyi akademik başarıda üst basamaklara taşıyan unsurlardan biri de ailenin tutum ve davranışlarıdır. Öğrenci koçu, ailenin tutum ve davranışlarının olumlu yönde olması için aile ile belli aralıklarla koçluk görüşmeleri düzenler. Bu görüşmelerde aile ile Z kuşağı, ergenlik, iletişim, aile tipleri gibi konularda çalışma yapar. Böylelikle öğrenci-koç-aile sac ayağı oluşturularak öğrenci için etkin bir ortam oluşturulur.

Öğrencinin akademik başarısı öğrencinin geleceği için önemli unsurlardandır. Bu başarı öğrenciden, aileden ve okuldan kaynaklanan faktörleri içerir. Öğrenci koçluğu alan öğrenci özbenlik, motivasyon, olumlu inanç geliştirme yönünden gelişim sağlarken ailesini yanında görür, hisseder. Böylelikle güçlü yönlerini keşfeden, özgüveni gelişen, verimli ders çalışan, bilişsel  ve duygusal açıdan sağlıklı yol alabilen bilen birey hedefine ulaşır.

Öğrencilere ulaşmada çok etkin olan öğrenci koçlarının kaliteli bir programdan sertifika almaları önemlidir. Sizlerde kaliteli öğrenci koçluğu sertifika programına katılmak isterseniz Öğrenci koçluğu Sertifika Programımızı inceleyebilirsiniz.

[1] Yılmaz Sarıer, Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 31 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 609 – 627.